Studio 72

“Spolek je založen za účelem veřejně prospěšné všestranné podpory a péče o osoby dotčené holocaustem s cílem zkvalitnění jejich života zejména v seniorském období především ve smyslu podpory aktivit zaměřených na zabezpečení péče o tyto osoby.  Spolek je založen na principu dobrovolnosti, je samostatnou nepolitickou organizací, popsanou činnost vyvíjí v souladu s ust. § 214 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy České republiky.”

spolek.png